Terms and Conditions

Algemene voorwaarden/ Terms and Conditions

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer/ Identity

Foxy Olive bvba
Galileilaan 92 Unit B26
2845 Niel
Telefoonnummer: +32472 23 22 98
E-mail: info@foxyolive.be
BTW – nummer: BE0723.681.564

Artikel 2 – Toepasselijkheid / Article 2 – Applicability

 1. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Foxy Olive bvba en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Foxy Olive bvba en u als consument.
 3. De consument erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van zijn of haar bestelling.
 4. De algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

The use of this website is subject to the following general terms and conditions. You are expected to take note of this.
These general terms and conditions apply to every offer from Foxy Olive bvba and to every agreement concluded between Foxy Olive bvba and you as a consumer.
The consumer acknowledges these general terms and conditions and to have accepted them when placing his or her order.
The terms and conditions can always be adjusted, changed, supplemented or removed without notice or notification.

Artikel 3 – Het aanbod en de bestelling / Article 3 – Offer and order

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Producten en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Foxy Olive bvba gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Foxy Olive bvba niet. Kleuren op de website en/of het beeldscherm van de bezoeker/gebruiker kunnen steeds afwijken van het fysieke product. 
  Foxy Olive bvba kan steeds telefonisch of via email gecontacteerd worden voor extra informatie.
 3. De kleinst mogelijk bestelbare metrage dat besteld kan worden is 1 lineaire meter.
 4. Foxy Olive bvba behoudt zich het recht om de productinformatie ten allen tijde aan te passen

If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
Products and / or services are described as clearly as possible. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If Foxy Olive bvba uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious errors or errors in the offer do not bind Foxy Olive bvba. Colors on the website and / or the screen of the visitor / user can always deviate from the physical product.
Foxy Olive bvba can always be contacted by telephone or email for additional information.
The smallest possible order is 1 linear meter.
Foxy Olive bvba reserves the right to change the product information at any time

Artikel 4 – Prijs / Article 4 – Pricing

 1. De prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.  Van producten die per lopende meter besteld kunnen worden, zijn de prijzen telkens per 1 meter, tenzij anders aangegeven. De verzendkosten zijn duidelijk apart vermeld.
 2. Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling geldt.  Indien korte tijd later een reeds aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil.
 3. Foxy Olive bvba behoudt zich het recht om de prijzen ten allen tijde aan te passen.

The prices are in euros, including 21% VAT and excluding shipping costs. For products that can be ordered per running meter, the prices are per 1 meter, unless indicated otherwise. The shipping costs are clearly stated separately.
For an order always applies the price that applies at the time of the order. If a product that has already been purchased appears to have been discounted a short time later, no refund can be made for the price difference.
Foxy Olive bvba reserves the right to adjust prices at any time.

Artikel 5 – De betaling / Article 5 – Payments

 1. Na de plaatsing van de bestelling zal een bevestiging met betalingsgegevens aan de consument meegedeeld worden.  Het totaalbedrag incl. BTW dient binnen de 7 werkdagen overgeschreven te zijn met vermelding van het ordernummer.
 2. Tot 7 werkdagen na het plaatsten van de bestelling worden de goederen gereserveerd voor de consument.  Indien binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling klaargemaakt worden.
 4. De geleverde producten blijven eigendom van Foxy Olive bvba tot ze volledig betaald zijn.

After placing the order, a confirmation with payment details will be communicated to the consumer. The total amount incl. VAT must be transferred within 7 working days, stating the order number.
The goods are reserved for the consumer up to 7 working days after placing the order. If the payment has not been received within this period, the order will be automatically canceled.
After receiving the payment, the order will be prepared.
The ordered products remain the property of Foxy Olive bvba until they are paid in full.

Artikel 6 – Levering en uitvoering / Article 6 – Delivery

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Foxy Olive bvba kenbaar heeft gemaakt.  Indien dit niet juist blijkt te zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de consument en kan het zijn dat er extra kosten in rekening moeten gebracht worden om dit te corrigeren.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige punt zal Foxy Olive bvba het totaalbedrag van de bestelling dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. De opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief.  Foxy Olive bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
 5. Foxy Olive bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen schade door vertragingen buiten zijn wil om.

The place of delivery is the address that the consumer has provided to Foxy Olive bvba. If this proves to be incorrect, this is the responsibility of the consumer and it may be that additional costs must be charged to correct this.
If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without costs.
In the event of dissolution in accordance with the previous point, Foxy Olive bvba will refund the total amount of the order that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 30 days after dissolution.
The specified delivery times are only indicative. Foxy Olive bvba cannot be held liable for damage caused by late delivery.
Foxy Olive bvba cannot be held liable for any damage incurred due to delays beyond its control.

Artikel 7 – Herroepingsrecht / Article 7 – Right of withdrawal

 1. Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden binnen de 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking en bijgeleverde documenten (leverbon) als dusdanig perfect verkoopbaar  binnen de 14 dagen op eigen risico en kosten terugsturen naar Foxy Olive  bvba, Galileilaan 92 B26, 2845 Niel, Belgie.  Binnen een termijn van 30 dagen zullen de teruggestuurde producten worden terugbetaald  exclusief de verzendkosten die gemaakt zijn door de consument.  
 3. Foxy Olive bvba is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit het verkeerdelijk gebruiken van de geleverde producten.

When purchasing products or services, the consumer has the option to dissolve the agreement in writing within 14 calendar days. This reflection period starts on the day following receipt of the product by the consumer.
During the this period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied, in its original condition and packaging and accompanying documents (delivery note), as such, perfectly salable within 14 days at your own risk and expense to Foxy Olive bvba, Galileilaan 92 B26, 2845 Niel, Belgium. Within a period of 30 days, the returned products will be reimbursed excluding the shipping costs incurred by the consumer.
Foxy Olive bvba is not responsible for any damage resulting from incorrect use of the delivered products.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht / Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal

1.  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop van een product af te zien:

a. voor de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
b. voor kranten, publicaties, tijdschriften en magazines
c. voor producten waarop een solden/korting van toepassing was.

The consumer does not have the right to cancel the purchase of a product:
for the delivery of products that have been manufactured according to the specifications of the consumer or that have a clear personal character.
b. for newspapers, publications and magazines
c. for products that were subject to a sales / discount.

Artikel 9 – Klachtenregeling / Article 9 – Complaints

 1. Klachten kunnen naar Foxy Olive  bvba, Galileilaan 92 B26, 2845 Niel, België gestuurd worden of via email naar info@foxyolive.be.  
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Foxy Olive bvba nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Foxy Olive bvba binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling (Artikel 14).

Complaints can be sent to Foxy Olive bvba, Galileilaan 92 B26, 2845 Niel, Belgium or via email to info@foxyolive.be.
Complaints about the implementation of the agreement must be submitted promptly, fully and clearly described to Foxy Olive bvba after the consumer has found the defects.
The submitted complaints will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, Foxy Olive bvba will reply within the period of 14 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
If the complaint cannot be resolved in mutual consultation, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure (art. 14)

Artikel 10 – Vrijwaring/Disclaimer / Article 10 – Disclaimer

 1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze webwinkel. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij nooit garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Foxy Olive bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
 2. Foxy Olive bvba behoudt zich het recht om regelmatig wijzigingen aan producten of prijzen door te voeren met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving.
 3. Foxy Olive bvba behoudt zich het recht om alle informatie op de website ten allen tijde aan te passen

A lot of attention and care has been given to this web store. We strive to ensure that all information is as complete, correct, understandable, accurate and current as possible. Despite all the constant efforts, we can never guarantee that the information provided is complete, correct, accurate or updated. If the information provided on (or via) the site shows shortcomings, we will make every effort to correct that as quickly as possible. Foxy Olive bvba cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the site or the information made available on or via the site.
Foxy Olive bvba reserves the right to regularly make changes to products or prices with immediate effect and without notice.
Foxy Olive bvba reserves the right to change all information on the website at any time.

Artikel 11 – Intellectuele eigendommen / Article 11 – Intellectual property

 1. De teksten,  afbeeldingen, handelsnamen op de website en de domeinnamen zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Foxy Olive bvba en heeft het recht deze te gebruiken en te tonen op haar website.
 2. Voor reproductie of verspreiding is altijd concrete en voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Foxy Olive bvba.

All texts, images, trade names on the website and the domain names are protected by intellectual rights and are the property of Foxy Olive bvba and have the right to use and display them on its website.
Reproduction or distribution always requires concrete and prior written permission from Foxy Olive bvba.

Artikel 12 – Gebruiksrichtlijnen / Article 12 – User guidelines

 De gebruiker van de website verklaart zich om:

 • niets te verrichten dat het gebruik van deze website door andere gebruikers verhindert.
 • niets te verrichten dat het functioneren of de veiligheid van de website in het gedrang brengt.
 • geen virussen, trojans of andere schadelijke bestanden op te laden.
 • geen gebruik te maken van andermans gebruikersnaam en paswoord of een poging hiertoe ondernemen.
 • alle auteurs- en intellectuele rechten van de informatie en producten te respecteren.

The user of the website declares that:

do nothing that prevents the use of this website by other users.
do nothing that compromises the functioning or safety of the website.
not to load viruses, trojans or other harmful files.
not to use or attempt to use another person’s username and password.
to respect all copyright and intellectual rights of the information and products.

Artikel 13 – Privacy policy / Article 13 – Privacy policy

Foxy Olive bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de consument. Foxy Olive bvba zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

Foxy Olive bvba respects the privacy of all users of its site and its customers and ensures that the personal information provided by the consumer is treated confidentially. We use the data to process the orders as quickly and easily as possible. We will only use this data with the consent of the consumer. Foxy Olive bvba will not sell the personal data to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing the order.

Foxy Olive bvba gebruikt de verzamelde gegevens om aan haar klanten volgende diensten te leveren:

 1. Als een bestelling wordt geplaatst, is de naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens van de consument nodig om de bestelling uit te voeren en van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Om het winkelen bij Foxy Olive zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan ook de website gepersonaliseerd reageren.
 3. Het e-mailadres van de consument wordt gebruikt om hem/haar te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de consument bij Foxy Olive bvba een bestelling plaatst, worden, indien gewenst, de gegevens van de consument bewaard. De consument kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling ingevuld hoeven te worden.
 4. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  Als de consument besluit een recensie te schrijven, kan er zelf gekozen worden om naam of andere persoonlijke gegevens toe te voegen. We zijn benieuwd naar de meningen van de bezoekers, maar behouden tevens het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.
 5. Als de consument reageert op een actie of prijsvraag, worden naam, adres en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Foxy Olive bvba uses the collected data to provide the following services to its customers:

When an order is placed, the name, e-mail address, delivery address and payment details of the consumer are required to execute the order and to keep it informed of its progress.
To make shopping at Foxy Olive as pleasant as possible, we store with your permission your personal details and the details regarding the order and the use of our services. This also allows the website to respond in a personalized way.
The e-mail address of the consumer is used to inform him / her about the development of the website and about special offers and promotions. If the consumer places an order with Foxy Olive bvba, if desired, the consumer’s details are saved. The consumer can provide a user name and password so that name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details do not have to be entered with every new order.
Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors helps us to further develop and improve our site. If the consumer decides to write a review, you can choose to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of the visitors, but also reserve the right not to publish contributions that do not meet our conditions.
If the consumer responds to a promotion or competition, name, address and e-mail address are requested. We use this information to carry out the promotion, to announce the winner (s), and to measure the response to our marketing campaigns.

Artikel 14 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegdheid / Article 14 – Disputes, applicable law and jurisdiction

 1. Bij eventuele geschillen tussen de consument en Foxy Olive bvba is het Belgische recht van toepassing en is het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Foxy Olive bvba bevoegd.

In the event of any disputes between the consumer and Foxy Olive bvba, Belgian law is applicable and the justice of the peace in the canton or the courts of the district of the headquarters of Foxy Olive bvba has jurisdiction.